Regulamin

Regulamin

§1

Definicje

Niniejszy regulamin wprowadza następujące definicje:

 1. REGULAMIN – czyli niniejszy zbiór zapisów regulujących wszelkie kwestie dotyczące świadczenia usług lotów w tunelu aerodynamicznym, reklamowych z wykorzystaniem , szkoleniowych z zakresu lotów w tunelu aerodynamicznym oraz nurkowania i korzystania z tunelu aerodynamicznego przez 4FunEvent.
 2. LOT W TUNELU AERODYNAMICZNYM – to czas spędzony w tunelu aerodynamicznym poprzedzony szkoleniem oraz doborem specjalistycznej odzieży.
 3. PRZYGOTOWANIE DOKURSU AFF – to wsystkie działanie związane z przygotowaniem teoretycznym oraz praktycznym w tunelu aerodynamicznym do kursu samodzielnego skoczka.
 4. WYNAJEM I REKLAMA W TUNELU – to działania związane z zaplanowaniem i realizacją reklamy video zgodnie z koncepcją przekazaną przez zleceniobiorcę.
 5. NURKOWANIE ZE SPRZĘTEM NURKOWYM - to działania związane z organizacją eventu firmowego lub wprowadzenie do profesjonalnego nurkowania.
 6. ZAJĘCIA DLA SZKÓŁ - wszelkie działania związane z organizacją zajeć dla dzieci w wieku szkolnym.
 7. ORGANIZACJA IMPREZ - wszelkie działania związane z organizacją imprez fimowych lub okolicznościowych.
 8. LOTY WIDOKOWE - wszystkie działania związane z organizacją eventów oraz indywidualnych lotów wikowo zapoznawczych
 9. SKOKI ZE SPADOCHRONEM W TANDEMIE - wszelkie działania związane ze skokiem ze spadochronem w tandemie dot. przygotowania jaki i samego skoku zarówno podczas eventów lub indywidualnych lotów.
 10. ZLECENIOBIORCA – Paweł Kazibut, prowadzący działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą Paweł Kazibut, z siedzibą w Chojnie (74-500) przy ulicy Narciarskiej 43/18, identyfikującej się numerem NIP 753-239-82-77, REGON: 381922135.
 11. ZLECENIODAWCA – osoba fizyczna lub prawna zamawiająca usługę.
 12. STRONY – o Stronach w niniejszej umowie mowa wówczas, gdy chodzi jednocześnie o Zleceniobiorcę i Zleceniodawcę.
 13. UCZESTNIK – Osoba korzystająca z usług 
 14. UMOWA – porozumienie zawarte i podpisane pomiędzy Stronami, tj. Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą, przy jednoczesnym zachowaniu trzech niezbędnych do jej realizacji warunków, tj.:

a) zapoznanie się przez Zleceniodawcę z niniejszym Regulaminem, stanowiącym jej integralną część, przy jednoczesnej akceptacji jego postanowień,

b) zapłata całości kwoty przed wykonaniem usługi

c) ustalenie terminów i warunków logistycznych, zakresu usługi, które zostały zaakceptowane przez Strony.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, dalej zwany „Regulaminem”, określa warunki świadczenia Usług organizacji eventów firmowych i okolicznościowych oraz kożystania z usług w zakresie indywidualnym, warunki zawierania umów.
 2. Zleceniobiorcą ww. Usług, a także wszelkich innych, które zostaną ustalone pomiędzy Stronami jest Paweł Kazibut, prowadzący działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą Paweł Kazibut, z siedzibą w Chojnie (74-500) przy ulicy Narciarskiej 43/18, identyfikującej się numerem NIP 753-239-82-77, REGON: 381922135.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Zleceniobiorca, oraz właściciele obiektów i usług, z których Zleceniobiorca korzysta podczas eventu, atrakcji indywidualnej jako klient indywidualny tj. Aerotunel sp. z o.o, Skydive Wrocław, oraz Skyway. Podanie ich przez Zleceniodawcę jest całkowicie dobrowolne, a Zleceniodawcy i Uczestnikom Usług przysługuje prawo do wglądu do powierzonych danych osobowych oraz ich aktualizacji i poprawiania, a także do żądania ich usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Zleceniobiorcę znajdują się w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

§3

Warunki współpracy pomiędzy Stronami, warunki płatności i rezygnacji

 1. W momencie ustalenia ze Zleceniodawcą terminu przeprowadzenia Usług zawartych w ad. 1, dalej zwanej Usługą, przez Zleceniobiorcę zostanie wystawiona faktura pro forma na 100% wartości Usługi wraz z ewentualnymi dodatkowymi opłatami, które zostaną ustalone pomiędzy Stronami. Może to być np. koszt dojazdu Zleceniobiorcy na miejsce wykonania usługi, koszty wynajmu sali szkoleniowej, rezerwacja hotelu, catering i inne koszty, które wynikną w ramach ustaleń pomiędzy Stronami.
 2. Gwarancją rezerwacji terminu realizacji Usługi przez Zleceniobiorcę, jest opłacenie przez Zleceniodawcę faktury pro forma, o której mowa ww. punkcie, w terminie nie później niż 32 dni przed ustalonym terminem realizacji Usługi, chyba, że Umowa między Stronami stanowi inaczej.
 3. Zleceniobiorca w przy otrzymaniu dowodu wpłaty lub zaksięgoaniu przelewu przekazue ostateczną fakturę VAT zleceniodawcy. 
 4. Zleceniodawca ma możliwość odstąpienia od umowy najpóźniej na 35 dni od daty wybranej usługi lub zmiany jej daty najpóźniej na miesiąc przed datą wykonania usługi. Koszt zmiany daty po 30 dniach do wykonania usługi ustalają strony indywidualnie i zależne jest od obłożenia grafiku Zleceniobiorcy.

5. Kwoty zatrzymanego wynagrodzenia z tytułu odwołania terminu świadczonej Usługi stanowią wynagrodzenie Zleceniobiorcy za pozostanie w gotowości do świadczenia danej Usługi w pierwotnym terminie.

6. Wszelkie korekty należnego wynagrodzenia oraz kosztów dodatkowych zostaną objęte odpowiednimi dokumentami księgowymi zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

7. Zleceniodawcy przysługuje zwrot wpłaconej kwoty wynagrodzenia w pełnej wysokości, w przypadku:

a) rezygnacji z wykonania Usługi przez Zleceniobiorcę

b) awarii sprzętu lub infrastruktory, o którą opiera się zlecenie i świadczone usługi

8. Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć Usługi przy zachowaniu najwyższej staranności oraz działać zawsze w najlepiej pojętym interesie Zleceniodawcy i jego klientów, rodziny, znajomych, pracowników i / lub partnerów biznesowych, a także wszelkich innych Stron będących interesariuszami Usługi i Umowy.

9. W zależności od charakteru przygotowywanych działań, Zleceniobiorca przeprowadzi je sam bądź za pośrednictwem wyspecjalizowanych podwykonawców, za których działania i zaniechania Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność jak za działania i zaniechania własne.////////////////////////////////

10. W sytuacji zatrudnienia przez Zleceniobiorcę podwykonawców, jego obowiązkiem jest:

a) koordynacja prac wszystkich podwykonawców w oparciu o zawarte z nimi stosowne umowy w sposób zapewniający realizację Umowy;

b) dostarczanie podwykonawcom wszelkich materiałów, niezbędnych do realizacji Umowy;

c) koordynacja terminów realizacji usługi i płatności właściwych prowadzonym działaniom;

d) zobowiązanie tychże podwykonawców do przestrzegania postanowień Umowy, w tym w szczególności do zachowania poufności jej zapisów i informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy.

e) Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Projektu.

11. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Organizatorowi za Usługę, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i w zgodzie z ustaleniami szczegółowymi.

§4

Reklamacja Usługi

 1. Każdorazowo Zleceniodawca ma prawo do składania reklamacji dotyczących danej Usługi w terminie do 7 dni roboczych od daty realizacji Usługi.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres Zleceniobiorcy wskazany w niniejszym Regulaminie § 1 ust. 5, bądź w formie elektronicznej, wysyłając zgłoszenie na adres e-mail: pawel.kazibut@4funevent.pl oraz jaroslaw.prusik@4funevent.pl
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a) imię i nazwisko / nazwę firmy Zmawiającego,

b) adres siedziby Zamawiającego,

c) przedmiot reklamacji (nazwa Usługi, termin i miejsce realizacji),

d) uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji,

e) oczekiwania Zleceniodawcy od Zleceniobiorcy względem reklamacji.

4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Zleceniobiorcę zgłoszenia, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających, czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.

5. Po otrzymaniu zgłoszenia w formie elektronicznej, Zleceniobiorca potwierdzi ten fakt w wiadomości zwrotnej.

6. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu ww. terminu do którego można składać reklamację lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Jeżeli zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji wskazanych w pkt. 3 niniejszego paragrafu, to Zleceniobiorca wyznaczy Zleceniodawcy siedmiodniowy termin na ewentualne złożenie poprawnego zgłoszenia reklamacyjnego.

§5

Prawa Autorskie

 1. Dostarczane Zleceniodawcy materiały np. analizy, projekty, wytyczne, kalkulacje, wizualizacje, dane liczbowe i inne, przekazywane przez Zleceniobiorcę Zleceniodawcy w trakcie wykonywania Usługi, przechodzą na własność Zleceniodawcy z chwilą ich przekazania z zastrzeżeniem pkt. 2 w niniejszym paragrafie.
 2. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów przekazanych Zleceniodawcy na potrzeby realizacji Usługi nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do tych materiałów.
 3. Treść materiałów jest chroniona prawami autorskimi (Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z póź. Zm.)), a ich reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.
 4. Wszelkie materiały powstałe w trakcie realizacji Usługi i upublicznione przez Zleceniobiorcę, można przechowywać i drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.

§6

Postanowienia końcowe

 1. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka Prywatności.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie www.4funevent.pl i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 3. Wszelkie spory wynikłe między Zleceniobiorcą, a Zamawiającym związane z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu strony zobowiązują się rozstrzygnąć w drodze partnerskich negocjacji pomiędzy Stronami. W przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
 4. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Zleceniobiorca ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich publikacji w Witrynie 4funevent.pl

Używamy plików tekstowych zwanych „cookies” („ciasteczka”), by uczynić naszą stronę łatwiejszą w użytkowaniu. Dowiedz się więcej.

X